Microtini

2018-10-18

MICROTINIS !


  1. 7.6.16.1.3.8.3.- tr. microtini, MICROTINI --> 99 e. 13 g.
: g. 1 Alticola; 2 Arvicola; 3 Clethrionomys; 4 Dinaremys; 5 Eothenomys; 6 Hyperacrius; 7 Lagurus; 8 Microtus; 9 Neofiber; 10 Ondatra; 11 Phenacomys; 12 Pitymys; 13 Prometheomys;*